ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันที่  16  พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.10 น. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566  ณ  โอกาสนี้ นางบุศราภรณ์  คำแก้ว ผอ.รร.หล่มเก่าพิทยาคม และนายจักรพงษ์  สมชารี รองผอ.รร.หล่มเก่าพิทยาคม ได้ให้โอวาทแนะนำแนวทางการปฏิบัตตนแก่นักเรียนใหม่  แนะนำครูที่ปรึกษาห้องเรียน และกิจกรรมสานสัมพันธ์โดยสภานักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม