ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การอบรมการบริหารจัดการตนเองเชิงรุกอย่างมีความสุข

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กิจกรรมการอบรมวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณ วิชาชีพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “การอบรมการบริหารจัดการตนเองเชิงรุกอย่างมีความสุข” โดยมี นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กล่าวรายงานฯ ได้รับเกียรติจาก นายอานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ วิทยากรด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม