ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การอบรมสร้างบทเรียน ACTIVE LEARNING บน PowerPoint ด้วย Class Point

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. ศูนย์ HCEC โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้ดำเนินการขยายผลการอบรมจำนวน 2 โครงการให้กับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 4 และ 5 ดังนี้ การอบรมหลักสูตรการจัดการด้านการเงินสำหรับเด็ก (cha – Ching) และการอบรมการสร้างบทเรียน active learning บน power points ด้วย class point โดยมีครูลงทะเบียนเข้าอบรมจำนวน 118 คน