ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (SWOT)

วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สู่มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567–2570  เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) นำมากำหนดทิศทางการบริหารงานขององค์กร และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฉบับใหม่ แทนฉบับเดิม  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ธีรพงษ์  จุลสายพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้