ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมตลาดนัดหัดค้า ปีการศึกษา 2566

ทุกวันพฤหัสบดี ในคาบกิจกรรมชุมนุม ช่วงเดือนธันวาคน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจัดกิจกรรม “ตลาดนัดหัดค้า”  ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทั้งด้านการผลิตสินค้า และจำหน่ายสินค้า มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนได้มีงานทำ มีอาชีพให้เด็กรักงาน สู้งาน การฝึกทักษะอาชีพที่หลากหลายพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชนและสังคมในปัจจุบัน