ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก ผอ.บุศราภรณ์ คำแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าระดับดีเด่น การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้