ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางบุศราภรณ์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บุคคลากรและนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บริเวณโดมเพื่อน้อง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและยกย่องพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยในงานได้มีการจัดซุ้มให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่ไปแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ