ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565

  

วันที่ 11 – 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ -เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ มีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี มีความรับชอบ มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม