ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำตัวแทน นศท.เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูของ นศท. ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พล.ต.สามารถ มโนรถมงคล ผบ.มทบ.36 เป็นประธาน ณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นศท.เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นมวลชนที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูฝึกที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร