ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  MST-CAMP

วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย MST CAMP โดยมีรองผู้อำนวยการฯจิรัชญา อิ่มอินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการบุศราภรณ์  คำแก้วเป็นประธานในการเปิดค่ายฯในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดกิจกรรมสันทนาการ การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้ง 6 ฐานการเรียนรู้  พร้อมทั้งศึกษาความรู้ทางดาราศาสตร์  การดูดาว หมู่ดาวต่างๆ  ในช่วงกลางคืน