ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับคณะศึกษาดงูานโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์

วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ ๖๐ ปี คณะครูและผู้บริหารโรงเรยีนหล่มเก่าพิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ จากโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์