ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีTO BE NUMBER ONE โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 18.50 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมเป็นตัวแทนรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม