ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

สพม.เพชรบูรณ์ กำกับ นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 และการจัดการเรียนการสอน

วันที่  25  พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายธรรมรัฐ  นุชเนื่อง รองผอ.สพม.เพชรบูรณ์ และคณะ ได้เข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตาม  การเปิดภาคเรียนที่  1  และการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา  2566  ของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ในด้านความปลอดภัย การลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างดี