ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เข้านิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นำโดยท่าน วิทยา เกษอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.พช และ ผอ.ไกรโรจน์ สิงห์สถิต ประธานสหวิทยาเขตหล่มเก่าฯ นางดวงฤทัย สีวัน ศึกษานิเทศก์ สพม.พช เข้านิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มี คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60