ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

ลำดับที่ชื่อ – ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาปีพุทธศักราชที่ดำรงตำแหน่ง
1นายศัญชัย เปศรัตน์ป.ม.ธ.บ.พ.ศ. 2493 – 2495
2นายชม ไตรรัตน์ป.ม.พ.ศ. 2495 – 2506
3นางสาวพิณทอง จันทขันธ์ป.ม.มกศ.บ.พ.ศ. 2506 – 2510
4นายธีรพล กลางนภาพ.ม.มกศ.บ.พ.ศ. 2510 – 2518
5นายทวีพงษ์ นวานุชพ.ม.มกศ.บ.พ.ศ. 2518 – 2520
6นายเกษียณ ปราถนวิทยาพ.ม.มกศ.บ.พ.ศ. 2520 – 2524
7นายจำรัส ลอยมาพ.ม.มกศ.บ.พ.ศ. 2524 – 2525
8นายสมนึก ยุวพันธ์กศ.บ.พ.ศ. 2525 – 2529
9นายชนินทร์ สุพลพิชิตกศ.บ.พ.ศ. 2529 – 2532
10นายจุฬา ทารักษากศ.บ.พ.ศ. 2532 – 2534
11นายบุญยัง แสงวิรุณกศ.บ.พ.ศ. 2534 – 2539
12นายชัยวัฒน์ พึ่งทองกศ.บ.พ.ศ. 2539 – 2541
13นายชำนาญ นาอุดมกศ.บ.,กศ.ม.พ.ศ. 2541 – 2547
14นายชำนาญ บุญจอมกศ.บ.,กศ.ม.พ.ศ. 2547 – 2551
15นายจำรอง กองสังข์กศ.บ.,กศ.ม.พ.ศ. 2551 – 2554
16นายสหัส บุญแถมกศ.บ.,นบ.,กศ.ม.พ.ศ. 2554 – 2557
17นายอธิภัทร พรชัยกศ.บ.,นบ.,กศ.ม.พ.ศ. 2557 – 2559
18นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ค.บ.,กศ.ม.พ.ศ. 2559 – 2562
19นายเสรี เปรมปรีดิ์กศ.ม.พ.ศ. 2562 – 2563
20นางบุศราภรณ์ คำแก้วกศ.ม.พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน