O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 1.1หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.18)
 • 1.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • 2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 • 2.2 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 • 2.3 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
 • 3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • 3.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 • 3.3 คู่มือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครู
 • 4.1 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • 4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • 5.1 การขอเครื่องราชอิสริยภรณ์