O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

– คำสั่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมที่ 356/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

– โครงการ อบรมวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ 2566

– พฤติกรรมทางจริยธรรม Do & Don