ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม SC CAMP

ระหว่างวันที่  20 – 21  มกราคม  2567  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม SC CAMP ณ  อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว  เพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าไม้และสัตว์ป่า  โดยได้รับความรู้จากวิทยากรและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  ได้รับเกียรติเปิดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ฯ  โดยท่านรองผู้อำนายการจักพงษ์ สมชารี  ท่านรองผู้อำนวยการจันทร์พยับ สีลาพุทธา และท่านรองผู้อำนวยการุ่งนภา  กองน้อย