ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมค่าย Intercultural and Communication through English and Chinese Camp 2024

วันที่ 20 – 21 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการจัดกิจกรรมค่าย ณIntercultural and Communication through English and Chinese Camp 2024 ได้รับเกียรติจากนางรุ่งนภา ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เข้าร่วมจำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และกิจกรรมฐานศูนย์การเรียนรู้ย่อยตามบริเวณต่างๆ ในโรงเรียน