ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

วันที่ 1–3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3  (รวม 3 วัน 2 คืน) เพื่อให้ลูกเสือ–เนตรนารี และยุวกาชาด มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ–เนตรนารี  และยุวกาชาด เพิ่มเติม  ฝึกการเป็นผู้นำ ปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม