ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโดมเพื่อน้อง

ผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว มอบช่อดอกไม้ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู และ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รวมจำนวน 7 ท่าน ได้แก่

1.1 นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

1.2 นายชัยวัฒน์ หนูด้วง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

1.3 นางกัญญา นวลตาล สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์

1.4 นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่ม สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

1.5 นายติณณชัย การกิ่งไพร สาขาวิชาเอกพลศึกษา

1.6 นายสุรพัศ ฤทธิ์หิรัญ สาขาวิชาเอกฟิสิกส์

1.7 นางสาวปวีณ์ธิดา อินทนิล สาขาวิชาเอกพลศึกษา

และกล่าวต้อนรับนิสิต นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสังเกตการสอน จากมหาวิทยาลัยต่างๆ