ข่าวสำหรับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ NU Water Rocket ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทีมจรวดขวดน้ำ LKP มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ๕ คน ดังนี้

๑. นายภูวดล แสงราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๓

๒. นายภคพงศ์ แสงแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๓

๓. นายสิรภัทร ฉิมมุลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๖

๔. นายรัฐภูมิ ยอยบุบผา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑

๕. นายธีรพัฒน์ ประสานจิตต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๕

ผู้ควบคุมทีม ๑.นายเอนก บุญสวน ๒.นางสาวฉัฐญาภรณ์ วิชยาวณิชย์กุล

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ภาคเหนือตอนล่างในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๖ (NU Water Rocket) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖