ข่าวสำหรับนักเรียน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ชีววิทยา” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

๑. นายจีรศักดิ์ ทาสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑

๒. น.ส.วารุณี ศรีอภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑

๓. น.ส.วิชญาดา พาจันลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑

ผู้ควบคุมทีม คุณครูรำพรวน กันเจิม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ “ชีววิทยา” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์