ข่าวสำหรับนักเรียน

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ระดับคุณภาพ A (VERY GOOD) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์