ข่าวสำหรับนักเรียน

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น “โครงการห้องเรียนกีฬา”

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ เรืองศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น “โครงการห้องเรียนกีฬา” ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน