ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมแจ้งปิดเรียน 2 วัน

ร.หล่มเก่าพิทยาคมแจ้งปิดเรียน 2 วัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและจะจัดการเรียนการสอนชดเชยในรูปแบบออนไลน์

โดยวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ตารางสอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ตารางสอนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567