ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ “Instructional Technology สำหรับครูยุคศตวรรษที่ 21 กับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning”

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎา

Read More