ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วย กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดย ผศ.ดร.อังคณา อ่อนธานี โดยมุ่งเน้นให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ที่ช่วยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน และครูให้มากขึ้น