ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการอบรมวินัย  การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่  29  มีนาคม  2566  เวลา  08.30 – 16.30 น. ด้วยงานส่งเสริมวินัย  จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กำหนดดำเนินโครงการฯกิจกรรมการอบรมวินัย  การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยวิทยากร  นายอวยชัย  ทองหาร นิติกรชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม