ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Metavearse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง

วันที่ 17 มีนาคม 2566 งานพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม รร.หล่มเก่าพิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Metavearse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง (Metaverse go to school) เพื่อพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคต ให้กับครู สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียน โดยมีท่านรองผู้อำนวยการจิรัชญา อิ่มอินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 และ 5